Logo Image
แบบประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษา

คำชี้แจง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาสถาบันตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษา

ดังนั้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด   มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษาขึ้น   เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับการศึกษาประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นดังกล่าว

 

คำนิยามศัพท์

            อัตลักษณ์   คือ   องอาจด้วยความรู้คู่คุณธรรม

            เอกลักษณ์  คือ   ภูมิปัญญาเพื่อสังคม “Wisdom for society”

            ปรัชญามหาวิทยาลัย  คือ  “ความรู้ทำให้องอาจ”

            ปณิธาน คือ “มหาวิทยาลัยเกริกจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิรวมทั้งยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวม”

            พันธกิจ คือ พัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ

      วัตถุประสงค์ คือ เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองผลิตผลงานวิจัย และตำราที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์และตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับสากล