Logo Image
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจนี้รองรับด้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมเฉพาะ ท่านจำเป็นต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลก่อนเข้าร่วม
สำหรับการตอบแบบประเมิน "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต" ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม กรอกรหัสบัตรประชาชนของท่านในช่องด้านล่างและคลิก ดำเนินการต่อ