Logo Image
แบบประเมินอัตลักษณ์

การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

อัตลักษณ์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์)

ของมหาวิทยาลัยเกริก

-------------------------------------------------

 

คำชี้แจง

สำนัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของตัวบ่ง ชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาสถาบันตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบัน และตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของมหาวิทยาลัย   ดำเนินการให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด   มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนิน งานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และจุดเน้น  จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้บุคลากร ประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นดังกล่าว

คำนิยามศัพท์

            อัตลักษณ์   คือ   องอาจด้วยความรู้คู่คุณธรรม

            เอกลักษณ์  คือ   ภูมิปัญญาเพื่อสังคม “Wisdom for society”

            ปรัชญามหาวิทยาลัย  คือ  “ความรู้ทำให้องอาจ”

            ปณิธาน คือ “มหาวิทยาลัยเกริกจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิรวมทั้งยึด มั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวม”

            พันธกิจ คือ พัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ

           วัตถุประสงค์ คือ เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองผลิตผลงานวิจัย และตำราที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์และ ตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับสากล